default_mobilelogo

DỊCH VỤ TƯ VẤN

 

Image result for consulting services banner

TƯ VẤN ACTUARIAL 

 • Phát triển và thiết kế các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe. Phát triển các mô hình định giá
 • Phân tích tỷ lệ tai nạn, nằm viện và mức đầy đủ của phí bảo hiểm. Hỗ trợ kế toán theo các chuẩn mực quốc tế.
 • Phân tích mức dự phòng đầy đủ cho các tổn thất phát sinh. Ước lượng tỷ lệ tổn thất IBNR
 • Dự phóng và đánh giá các hoạt động kinh doanh và sản phẩm
 • Thiết kế sản phẩm bảo hiểm phúc lợi cho CBNV của Doanh nghiệp
 • Tư vấn về solvency II

 

TƯ VẤN QUẢN LÝ RỦI RO 

 • Tư vấn triển khai Basel 2, basel 3,
 • Đánh giá và phát triển các công cụ quản lý rủi ro tài chính, các mô hình định lượng và định tính
 • Phát triển mô hình tính điểm và mô hình xếp hạng tín dụng
 • Quản lý tài sản nợ và có (ALM), Các mô hình rủi ro thị trường (Value at Risk).
 • Phát triển kịch bản căng thẳng đối với các loại rủi ro : Rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường & thanh khoản, rủi ro tín dụng
 • Tư vấn cấu trúc tài sản tối ưu nhằm hạn chế rủi ro và kế hoạch đáp ứng vốn cho rủi ro

 

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

 • Tư vấn xây dựng các mô hình dự báo giá, mô hình định giá doanh nghiệp, cổ phiếu, định giá sản phẩm phái sinh, định giá tài sản vô hình, mô hình phân bổ tài sản tối ưu…
 • Tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự án đầu tư
 • Tư vấn cấu trúc vốn tối ưu nhằm hiệu quả lợi ích vốn cổ đông

 

 

 

Online :  10
Tất cả: 327505

   Headquater: 9th Floor, 68 Nguyen Hue, Dist.1, HCMC

                Office in France: 105 Maurice Thorez Road, Ivry sur Saine

                Office in England: 20 Moreland street, London, UK               

   Hotline: 084.898 498 158 (Vietnam)

                              033.67 329 7434  (France)

                                            

                Email: Contact@arfquant.com

Thông tin liên hệ