default_mobilelogo

Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ

 

 

MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

Thời gian  : 4 ngày

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

Phần 1: Mô hình xếp hạng tín dụng
    Nội dung 3 ngày bao gồm thực hành trên Excel. Yêu cầu học viên có kiến thức về thống kê và biết sử dụng Excel. Cần đem máy tính sách tay khi tham gia khoá học
Ngày 1
Chủ đề 1: QLRR tín dụng và lập mô hình
• Quy trình chung
• Cấu trúc và tái cấu trúc các khoản tín dụng
• Tổng quan pháp luật về phá sản
• Biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng
• Kỹ thuật xử lý rủi ro tín dụng
• Khủng hoảng tín dụng
• Sản phẩm phái sinh tín dụng
• Các mô hình rủi ro tín dụng thông dụng
• Vai trò và các hạn chế của mô hình
• Khung đánh giá rủi ro tín dụng
Chủ đề 2: Xếp hạng tín dụng
• Các cách thông dụng
• Phân tích chỉ số
• Phân tích khác biệt
• Xác suất vỡ nợ (PD)
• Xếp hạng bên ngoài
• Các ma trận dịch chuyển hạng

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 2
Chủ đề 3: Thông lệ tốt nhất về xây dựng mô hình tín dụng
• Phân tích hệ thống nguyên nhân
• Truy vết kiểm toán
• Đánh giá
• Phương pháp tiếp cận Mô đun
• Dữ liệu
• Xây dựng mô hình
• Tích họp các mô hình trong quy trình
• Chuỗi thời gian và thiên nga đen
• Các vấn đề vĩ mô
• Sử dụng đúng và sai mô hình tín dụng
• Xây dựng văn hoá mẫu
Chủ đề 4: Mô hình rủi ro tín dụng dưới góc nhìn của nhà quản lý
• Basel I, Basel II, Basel III
• Các cách tiếp cận
• Phương pháp tiếp cận nội bộ (IRB)
• Tổn thất khi phá sản (LGD)
• Giá trị rủi ro tại thời điểm phá sản (EAD)
• Thẩm định theo Basel II/III
• Các mô hình của nhà cung cấp được các nhà quản lý xem xét
• Quy trình phê duyệt mô hình

 

 

 

 

 

 

Ngày 3

Chủ đề 5: Các mô hình tín điểm tín dụng và các mô hình rủi ro tín dụng tiên tiến
• Mô hình chấm điểm
• Các công ty xếp hạng
• Dự báo giá trị tổn thất khi phá sản
• Tương quan tín dụng
• Lập mô hình tín dụng dựa trên danh mục
Chủ đề 6: Thực hành thẩm định 1 mô hình

 

Phần 2: Thực hành SPSS
     SPSS Statistics là bộ phần mềm được sử dụng để phân tích thống kê. Nội dung sau đây dành cho 1 ngày thực hành trên SPSS. Học viên cần cài đặt SPSS khi tham gia khoá học.
Ngày 4
• Giới thiệu về SPSS
• Thống kê mô tả (tần số, trung bình, độ lệch chuẩn, v.v)
• Các bước nền tảng để thiết lập mô hình
• Phương pháp phân tích tương quan (Correlation analysis)
• Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (Exploratory factor analysis – EFA)
• Phương pháp phân tích chuỗi thời gian (Time series analysis)
• Phương pháp phân tích hồi quy đa và đơn biến (Single & multiple regression analysis)
• Phương pháp so sánh hai nhóm (T – test)
• Kiểm định phi tham số (Non – parametric testing)
• Phương pháp phân tích phương sai (Analysis of variance – ANOVA)
• Phân tích hồi quy với biến giả (Regression with dummy variables)
• Phương pháp phân tích hồi quy từng bước (Stepwise regression)
• Phương pháp phân tích hồi quy logistic (Logistic Regression)

 

LỢI ÍCH

• Hiểu tiêu chí cho một mô hình đánh giá tín nhiệm hiệu quả
• Hiểu được yêu cầu từ quan điểm của nhà điều hành
• Thực tiễn tốt nhất trong xây dựng mô hình tín dụng
• Biết cách xác nhận mô hình tín dụng
• Thực hành về Gói thống kê SPSS

AI NÊN HỌC

• Các nhà phân tích rủi ro,
Người lập mô hình tín dụng,
• Các nhà phát triển thẻ điểm tín dụng,
• Các nhà quản lý tín dụng,
• Các nhà phân tích tín dụng Nhóm dự án Basel,
• Những người tham gia vào việc kiểm tra / xác nhận và kiểm tra mẫu

HỌC PHÍ

 

 

 

 

THỐNG KÊ VÀ LẬP MÔ HÌNH RỦI RO

 

THỬ NGHIỆM CĂNG THẲNG

 

MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

 

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM PHÁI SINH

 

QLRR THỊ TRƯỜNG VÀ THANH KHOẢN

 

ỨNG DỤNG SPSS TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO TÀI CHÍNH

 

ỨNG DỤNG SPSS TRONG XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG RỦI RO

QUẢN LÝ DANH MỤC RỦI RO TÍN DỤNG

 

QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CÓ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐIỀU CHUYỂN VỐN NỘI BỘ

 

QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC  

Online :  10
Tất cả: 393087

   Headquater: 9th Floor, 68 Nguyen Hue, Dist.1, HCMC

                Office in France: 105 Maurice Thorez Road, Ivry sur Saine

                Office in England: 20 Moreland street, London, UK               

   Hotline: 084.898 498 158 (Vietnam)

                              033.67 329 7434  (France)

                                            

                Email: Contact@arfquant.com

Thông tin liên hệ